Ambities

De samenwerkende partners hebben aan de hand van het Sportakkoord Venlo voor de vier Gezonde Wijken van de Toekomst de volgende zeven ambities voor de periode 2021-2023 geformuleerd:

Ambitie 1: Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten

Deze ambitie wordt uitgevoerd op de basisscholen in de vier wijken. Zij gaan werken volgens het principe van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school en mogelijk ook in een naschools aanbod worden aangeboden. Denk hierbij aan:

 • gezondheidseducatie
 • gezondheidsbevordering
 • veilige schoolomgeving
 • voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur
 • aandacht voor leefstijl, gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen


Doelstellingen Gezonde Basisschool van de Toekomst:

 • bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
 • verbeteren van de leerprestaties van kinderen
 • extra investeren in kinderen met achterstanden
 • optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
 • verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
 • gelijke kansen voor alle kinderen
 • opvang voor kinderen van werkende ouders
 • voorzieningen in de buurt behouden of creëren
 • bewustwording van gezonde leefstijl door voldoende aanbod in sport, bewegen, cultuur en ontspanning
 • ouders faciliteren in het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen


We streven via een groeimodel gefaseerd naar een eindsituatie in 2022 waarin de leerlingen van de Gezonde Basisscholen van de Toekomst:

 • minimaal vier keer per week één uur extra matig intensief bewegen
 • minimaal vier keer per week een gezond ontbijt of gezonde lunch nuttigen

De Gezonde Basisscholen van de Toekomst werken ook met gedachtegoed van de Vreedzame School: een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Ambitie 2: Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de vier wijken wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl

Gezonde en fitte werknemers hebben vaak meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ze zijn duurzamer inzetbaar en kosten de werkgever minder aan ziektekosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag aan directe en indirecte kosten: loondoorbetaling, arbodienstverlening, de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Steeds meer bedrijven en organisaties willen daarom werk maken van de gezondheid en leefstijl van hun medewerkers.

Stakeholders op het gebied van gezonde(re) leefstijl (sport en bewegen, voeding, slaap, mentale belastbaarheid) gaan samen bekijken hoe ze de inwoners van de twee wijken en twee dorpen fitter, gezonder en vitaler kunnen laten leven. Insteek is dat hun duurzame inzetbaarheid wordt vergroot of dat ze meer perfectief op een baan of leerwerkplek hebben omdat ze een betere leefstijl hebben.

Ambitie 3: Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven

Venlo heeft de ambitie om in 2025 de gemeente met de meest actieve en fitte inwoners van Nederland te zijn. In die ambitie staat nadrukkelijk omschreven: actief. Dat wordt vertaald als: participeren in het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijk leven. In de Gezonde Wijk van de Toekomst projecteren we deze ambitie op de leeftijdsgroep 70+. We willen in 2023 de participatie aan wijkactiviteiten vergroten. Hiervoor wordt in 2021 een 0-meting uitgevoerd onder 70-plussers in de twee wijken en twee dorpen. Dezelfde meting zal in 2023 opnieuw worden uitgevoerd. In de wijkpeiling zal worden ingezoomd op deelname aan activiteiten binnen de wijk als ook activiteiten in de gemeente Venlo. Activiteiten moeten in dit kader worden gezien als aanbod op het gebied van sport/bewegen, cultuur, hobby, evenementen, en contacten met buren.

In de wijkpeiling in 2021 en 2023 zullen we de 70-plussers ook vragen naar hun kwaliteit van leven. Uitgangspunt is dat ook het gevoel van meer kwaliteit van leven in 2023 is toegenomen.

Ambitie 4: Versterken duurzame en vitale sportverenigingen, gelieerd aan de vier wijken

Vrijwilligers van sportverenigingen en inwoners van de wijk met interesse om (bestuurlijk) betrokken te zijn bij een sportvereniging krijgen de gelegenheid om opleidingen te volgen. Hiervoor worden vouchers beschikbaar gesteld. Ook huidige bestuursleden krijgen de mogelijkheid om een verdiepende opleiding te volgen. Het beschikbaar stellen van vouchers gebeurt in samenspraak met de adviseur lokale sport. Door in de wijk potentieel kader te werven en bestaand kader verder te scholen, willen we bijdragen aan duurzame en vitale sportverenigingen. Als we in de wijk meer mensen kunnen inspireren en enthousiasmeren om (meer) te gaan sporten en bewegen, is het ook wenselijk dat verenigingen zijn toegerust om nieuwe instroom op te vangen en huidige leden te behouden.

We zullen ook stimuleren dat in de wijk een nieuw sportaanbod ontstaat, bij voorkeur verzorgd door inwoners van de wijk zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelclubs, loopgroepjes en bootcamp. Ook de initiatiefnemers van deze beweegactiviteiten willen we faciliteren met opleidingsvouchers.

Ambitie 5: Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie)

De praktijk leert dat supermarkten en restaurants wekelijks voedsel weggooien, omdat het over datum is c.q. dreigt te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel winst te boeken als het gaat om gezond eten in huishoudens. En ten derde maken scholen zich sterk voor educatie als het gaat om gezonde voeding.

In het ecosysteem van de Gezonde Wijk van de Toekomst brengen we deze drie aspecten samen. De Gezonde Basisscholen van de Toekomst gaan actief aan de slag met gezonde voeding. Eén van de denkrichtingen is dat iedere school kooffaciliteiten krijgt en dat een leeg liggend lokaal wordt ingericht als ‘mini restaurant’. Leerlingen zouden onder begeleiding voedsel dat bijna over datum is van supermarkten en restaurants kunnen bereiden tot een gezonde maaltijd voor inwoners van de wijk of het dorp. Leerlingen trainen op deze wijze vaardigheden als koken, gastheer/gastvrouw, communicatie en marketing, uitserveren eten en rekenen. De werkgroep onderwijs buigt zich in het voorjaar van 2021 over de denkrichtingen en ideeën.

Ambitie 6: Iedere wijk krijgt een Venlose topsporter als inspirerende ambassadeur

Topsport verbindt, stimuleert en inspireert. We willen topsporters uit Venlo als ambassadeurs inzetten voor de Gezonde Wijken van de Toekomst. Iedere wijk krijgt een eigen topsporter als inspirerende ambassadeur. Daarin zoeken we met name naar een natuurlijke koppeling in de zin dat de topsporter en/of zijn familie in de betreffende wijk wonen of vandaan komen. De topsporters zullen inwoners in de wijk stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen en hebben een voorbeeldfunctie voor een gezonde leefstijl. De topsporters zullen hun boodschap uitdragen op de basisscholen en tijdens wijkactiviteiten. Ook in de publiciteit willen we een koppeling leggen tussen de topsporter en de wijk waarvan hij/zij ambassadeur is c.q. de wijk die fan van hem/haar is.

Ambitie 7: Minder conflicten, minder pesten en minder seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

Sporten en bewegen in een sociaal veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Die vanzelfsprekendheid komt echter niet vanzelf en heeft binnen de sportvereniging aandacht nodig. Verenigingen in de twee wijken en twee dorpen kunnen hulp krijgen in het opzetten van beleid rondom voorkoming van seksueel misbruik, pesten, conflicten, enz, zodat kinderen uit de wijk in een sociaal veilige omgeving hun sport kunnen uitoefenen.

Door het thema sociale veiligheid bij leden en wijkbewoners onder de aandacht te brengen, creëren de verenigingen betrokkenheid en steun om vervelende zaken, zo mogelijk, buiten de deur te houden. Verder weten ze hoe ze adequaat moeten handelen als ze, ondanks alle maatregelen, toch te maken krijgen met onacceptabel gedrag binnen hun vereniging.

Deze zeven ambities vormen samen het ecosysteem van de Gezonde Wijk van de Toekomst waarin stakeholders uit sport, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid samen met de inwoners investeren in een gezonde(re) leefstijl en een sterker aanbod om te sporten en bewegen.

Lokaal Sportakkoord Venlo.

Rol van onderwijs en overheid.